(autor fotografie: Milan Polák)

Folimanka (Vinohrady)

Název dostal park po již neexistující vinici, jejímž prvním majitelem byl J. Foliman. Usedlost, která zde stávala v místech dnešních pahorků ve střední části parku, vznikla pravděpodobně v 18. století. Přesné datum přestavby vinice na park není známo, ještě na přelomu 20. a 30. let 20. století je patrné, že svahy jsou ještě ve větší míře holé, tedy "viničné". Současné parkové úpravy pocházejí přibližně z počátku 70. let 20. století, kdy zde byly vybudovány fontány a opravena dětská hřiště.

Park Folimanka se rozkládá v Nuselském údolí (jihozápadní cíp KÚ Vinohrady) mezi Karlovem a Vyšehradem, zčásti pod Nuselským mostem, v nadmořské výšce 190–235 metrů. Jeho jižním územím protéká potok Botič. Park je vymezen pravým břehem Botiče, na severozápadě dochovanou částí novoměstských hradeb a ulicí Horskou, na východě ulicemi Bělehradskou, Pod Karlovem a Na Folimance.

Údolí kolem Botiče se dříve nazývalo „viničné“, a také Folimanka bývala ve 14. století vinohradem, který vlastnil staroměstský měšťan Jakub Foliman (či Folman nebo Foleman). O Folimance máme první písemné zprávy již z roku 1353, kdy je její vlastnictví připomínáno ve starých viničních knihách. V následujících stoletích se majitelé Folimanky střídali a na prosluněných svazích pod Karlovem byl založen meruňkový sad, který je v kronikách zmiňován již v 15. století. Později známý mecenáš, baron Jakub Wimmer, dal v roce 1808 osázet vinnou révou stráně usedlosti Folimanka, opravil rozbité a nesjízdné cesty, vysadil nové ovocné sady a vybudoval tu anglický park.

Usedlost č.p. 66 sloužila po roce 1918 krátce jako pavilon dětské ortopedie, v šedesátých letech 20. století byla zbourána a po roce 1970 byl rozšířen a upraven park, opraveno dětské hřiště a postavena fontána. V té době probíhala stavba 486 metrů dlouhého Nuselského mostu přes údolí. V roce 1977 zde byla postavena sportovní hala pro míčové hry. Po dostavbě haly bulo rekultivováno i její okolí. Úpravy parku probíhaly podle koncepce zahradního architekta Petra Zemana. Téměř šestihektarové území bylo po dlouhé roky využíváno pro různý krátkodobý rekreační  pobyt – procházky po pískových cestičkách, posezení na slunci, v zimě bruslení na plochách polévaných vodou, byla tu svépomocně upravená pískoviště a hřiště pro neorganizované sportovní využití.

Po roce 2005 začala postupná renovace parku. Městská část Praha 2 zadala vypracování projektové dokumentace pro „Rekreační park Folimanka – rekonstrukce veřejného parku“ akad. arch. M. Dostálovi. Byla si vědoma narůstající důležitosti území Folimanky a nezbytnosti její odpovídající úpravy. Vypracovala program „Využití prostoru Folimanky“ a schválila předloženou studii a poté i projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí. Byl postaven altán, občerstvení „Osvěžovna Folimanka“, domek správce, vybudována veřejná WC, venkovní posilovna, nádrž pro fontánu, instalována pítka, nové veřejné osvětlení, byla provedena nová výsadba stromů a keřů a postaveny nové mostky přes potok. Rozsáhlé multifunkční dětské hřiště leží v rovinaté části parku a jeho součástí je uzavřené hřiště s pískem pro menší děti, hřiště na míčové hry s umělým povrchem, herní prvky pro větší děti volně rozmístěné v trávníku, četné lavičky, a kašna s brouzdalištěm.

V dalších etapách proběhla revitalizace severní části parku tzv. Sluneční stráně, kde bylo dokončeno propojení hradbami mezi Folimankou, Bastionem a objektem Horská, dále oprava schodiště nad sportovní halou. V současné době se připravuje projekt volnočasového areálu. Sousedící zelenou plochou je park Horská, který na revitalizaci ještě čeká.

Park leží v údolí a na prudkém svahu pod Nuselským mostem a pod hradbami, který je prosluněný, suchý a skalnatý, ve východní části nejsou svahy tak příkré a kamenité. Proto je vhodná skladba porostů na stráních a v prostoru bývalého lužního charakteru podél Botiče zcela odlišná. Je zde zachován krajinářský ráz s velkými celistvými travnatými plochami.

Dnes v parku rostou věkovité stromy listnaté i jehličnaté, především ale javory, jasany i hrušně. Bylo doporučeno stráně dál osázet nižšími domácími a odolnými stromy, např. javorem babykou (Acer campestre), což je opadavý nízký strom nebo velký keř s rozložitou korunou, anebo bíle kvetoucí mahalebkou obecnou (Prunus mahaleb), případně i břečťanem popínavým (Hedera helix).

Síť parkových cest plně vyhovuje rekreačnímu využití, povrchová úprava, většinou asfaltová,  je řešena s ohledem na jejich svažitost a zátěž, např. dětskými kočárky, koloběžkami, invalidními vozíky. Podél Botiče je vytvořena trasa pro pěší i cyklisty navazující na trasu od Vltavy přes zelenou oblast Michle a Nuslí, přírodní památku Meandry Botiče až po les u Hostivařské přehrady.

Ve východní části parku u ulice Po Karlovem se nachází udržovaný protiatomový kryt ze začátku šedesátých let. Je plně funkční a jednou měsíčně otevřený pro návštěvníky. V parku je instalováno několik plastik: Tři, Medvědí rodina, Gymnastka, Memento Mori, Svlékání, před sportovní halou pak Basketbalista. .

Park je veřejně přístupný po celý rok, dětské hřiště se večer uzamyká.

Další zajímavosti o historii a sochařské výzdobě Folimanky najdete v publikaci: Historické drobky z Folimanky. 

Galerie: 
Jaro v roce 2019
Potok Botič tvroří jižní hranici parku
Rekonstrukce cest
Katastrální územíHistorie
Folimanka od 14. století – dosud

Rozloha: 8,5 ha

Vznik: cca v polovině 20. století

Adresa
Vinohrady Praha 2
Česká republika
50° 4' 0.3828" N, 14° 25' 52.446" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Datum poslední aktualizace: 27.10.2022 12:52
Datum vytvoření: 6.2.2019 16:28

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?