Rekonstrukce půdorysu kostela podle archeologického výzkumu, kresba S. Matoušová

Základy románského kostela sv. Jana Evangelisty na Bojišti, Kateřinská čp. 465/42 (Nové Město)

V těchto místech proběhla dne 27. ledna 1179 bitva mezi Bedřichem a Soběslavem II., kterou vyhrál kníže Bedřich. Jeho manželka kněžna Alžběta nechala na paměť této bitvy postavit kostel sv. Jana Evangelisty a díky této bitvě získala jméno i ulice Na Bojišti.

Historie

Kostel sv. Jana Evangelisty na Bojišti byl vysvěcen biskupem Jindřichem Břetislavem čtyři roky po bitvě, tedy roku 1183, poté darován řádu johanitů a později zůstal uvnitř hradeb Nového Města pražského. Tato sakrální stavba, pobořená již husity, zcela zanikla za třicetileté války.

Roku 1929 se při stavebních pracích v domě čp. 486Sokolské ulici na Novém Městě pražském objevil fragment opukového zdiva a po začistění, resp. zaměření se prokázalo, že se zde jedná o východní část kostela. Při rekonstrukci podoby stavby se ukázal jako určitý problém fakt, že se většinou zachovalo pouze porušené základové zdivo, ale v jižní partii se dochovalo i řádkované nadzemní zdivo. Po zdokumentování nálezu došlo k odstranění fragmentů zdí.

Roku 1982 archeologický průzkum v domě čp. 465 odkryl další, tedy zbývající část půdorysu této církevní stavby, tedy třetinu délky lodi a západní věž. Zjištěný blok základového zdiva uprostřed lodi lze vyložit jako základ pro pilíř nesoucí tribunu. Díky těmto nálezům se podařilo rekonstruovat pravděpodobnou podobu celé stavby.

Popis

Jednalo se o jednoduchý kostelík, typický pro českou románskou architekturu 12. století. Tato sakrální stavba měla loď na obdélném půdorysu a polokruhovou apsidu. Do pravděpodobně plochostropé lodi umožňoval přístup portál v jižní obvodové zdi a v západní části lodi byl prostor zaklenutý dvěma poli křížové klenby na střední pilíř, který nesl tribunu, přístupnou pravděpodobně vnějším schodištěm, vedoucím při severní straně lodi. U západního průčelí kostela stála čtyřboká věž. Při archeologickém výzkumu se potvrdilo, že věž i kostel se stavěly souběžně, neboť základy obou konstrukcí nesly stopy provázání. Podlaha se nedochovala, a to ani v reliktech. V bezprostřední blízkosti nálezu nezachytily výkopy žádné středověké pohřby a je evidentní, že kostel sv. Jana Evangelisty na Bojišti patřil při svém vzniku mezi menší skupinu kostelů votivních, budovaných bez přímé návaznosti na dvorec, vesnici nebo osadu.

Současnost

Z pozůstatků kostela, resp. jeho zdí, které se nacházely v domech čp. 465, 486 i 490, nezůstalo nic viditelného.

Galerie: 
Odkrytá západní část kostela s věží. Uprostřed ponechaný tzv. kontrolní blok s terény. Autor neznámý, 1983, NPÚ Praha
Datum zániku
třicetiletá válka
Katastrální území

Umístění: Kateřinská čp. 465/42, Praha 2 – Nové Město

Realizace: 1179 - 1183

Adresa
Kateřinská čp. 465/42
120 00 Praha 2
Česká republika
50° 4' 31.1412" N, 14° 25' 42.6072" E
Zvětšit mapu
Štítky: 
Odkazy a literatura:
Růžena Baťková a kol., Umělecké památky Prahy – Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady, Praha 1998, s. 104
Helena Olmerová, Výzkum votivního kostela sv. Jana na Bojišti, Staletá Praha XVII, Praha 1987, 71-82
Datum poslední aktualizace: 22.2.2024 12:45
Datum vytvoření: 9.8.2023 16:10

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?