Novostavba školy, Kladská. Pohlednice 1903. Zdroj: archiv M. Frankla

Historické střípky (18): Zpátky do školy! (Vinohrady)

Osmnáctý historický střípek z Prahy 2 zveřejňujeme na začátku září, v době návratu dětí do školy. Věnuje se proto tématu výstavby škol v rostoucích Královských Vinohradech. Vrací se tak k tématu, které zahájil střípek č. 4  věnovaný škole Na Smetance. Dnes bude řeč o dalších, mj. o škole v Kladské ulici. 

„Jakož byly počátky Král. Vinohradů nepatrné a jakož jen krátké doby bylo třeba, aby z nich povstalo město veliké, rázu moderního, tak i původně nepatrné školství jejich rázem klestilo sobě cestu a dostoupilo výše, jakou málo jen měst může se vykázati.“

Prázdniny skončily, a tak je na čase se opět vrátit do školy. V letošním roce si také připomínáme 120. výročí zahájení stavby školy v Kladské ulici, kde již o rok později, v září 1903 bylo zahájeno vyučování. V následujících řádcích si povíme podrobněji nejen o této školní budově, ale také stručně o historii vinohradského školství. Zaměříme se především na školy obecné a měšťanské, dnes bychom řekli školy základní: „Rozvoj školství vinohradského byl rychlý a veliký. Ještě před 40 roky nebylo v místech, kde nyní se rozkládají Král. Vinohrady, žádné školy a děti musily chodit do škol v sousedních obcích. Část nynějšího města posílala svou mládež do trojtřídní farní školy vršovické a část do trojtřídní farní školy olšanské.“ Spisovatel a zároveň ředitel jedné z vinohradských škol, Karel Václav Rais k rozvoji vinohradského školství roku 1898 uvedl následující: „Rozvoj školství našeho byl rychlý a veliký, jakož všechen rozkvět našeho města udál se měrou netušenou. Jakého nákladu bylo tu třeba, jaké lásky a co práce! Kdož by byl místa, na nichž rozkládá se město Královské Vinohrady jen dvacet roků neviděl, udiven rozhlížel by se po našich náměstích a ulicích. Jako vyčarována rozvila se předměstská obec a dnes stojí tu moderní město, opatřené vším, čeho potřebuje.“

Právě koncem 19. století vyvrcholila první, doslova překotná, fáze budování vinohradských škol. Již roku 1874 byla v pronajatých prostorách v zahradě Kanálka zřízena první obecná škola se čtyřmi třídami pro chlapce, kde bylo v prvním roce zapsáno 218 žáků. Děvčata získala dočasně prostory v domě čp. 245 v Kollárově ulici (dnes ulice Varšavská). Na podzim roku 1875 byl obcí zakoupen pozemek pro stavbu první vinohradské školní budovy: „Stavba svěřena byla p. Aug. Víškovi a dne 17. července 1876, počaly se kopati základy; základní kámen položen byl 3. září t. r., což významně bylo oslaveno. Celá prvá školní budova stála 95.033 zl. 57 kr, k čemuž země přispěla 10.000 zl.; ostatek uhrazen byl z výpůjčky od městské spořitelny pražské. Budova má dva vchody, pro školu chlapeckou a dívčí, 15 učeben, tělocvičnu, 2 ředitelny, sborovnu a kabinety.“ Poté co byla školní budova dne 9. září 1877 slavnostně vysvěcena, byla starostou města, Vilémem Vlčkem, odevzdána svému účelu. První školní rok zde bylo zapsáno 411 chlapců a 366 děvčat. Budova  umístněná vedle vinohradské radnice postupně prošla několika přestavbami a dodnes slouží školním účelům. Do konce 19. století byly v rychlém sledu postaveny další školní budovy: „Dnes, když Královské Vinohrady mají sedmdesát osm tříd, pět krásných, dobře zřízených budov s místnostmi, vším krásně opatřenými, zdá se nám, že tu ani jinak býti nemohlo – a přece vše to je dílem jedinkého čtvrtstoletí!“

Pro městskou radu byla podpora školství od počátku vinohradské samostatnosti jednou z priorit: „Ti kdo stáli v čele obce, školství vždy měli na paměti. Každé rozšíření města provázeno bylo stálým rozvojem škol – těmi vždy řádně bylo opatřeno. Toto faktum bude vždy ctí našeho města, jež jinak přímo  po americku rostlo. Školství bylo mu prvým a drahým.“ Také nebylo náhodou, že pokud to bylo možné, školní budovy vznikaly v sousedství městských sadů. Na přelomu 19. a 20. století došlo ke krátkému stavebnímu útlumu, aby následně v krátkém čase vyrostly na Královských Vinohradech další dvě nové školní budovy: „Po tomto velkém rozmachu stavebním nastala na několik let stagnace, až roku 1902 postavěna nová školní budova v Kladské ulici nákladem 296.000 K. a roku 1906 škola v Žižkově ulici. Posledními školními budovami podala obec doklad, že se snaží udržeti krok s Prahou a Karlínem.“ V roce 1912 si ve vinohradských novinách můžeme přečíst následující: „Většina školních budov vyhovuje (až na některé nejstarší) moderním požadavkům, což zvláště možno říci o posledních dvou budovách, kteréž obě jsou postaveny na pokraji parků na volném prostranství a vně i vnitř dobře vypraveny.“ Právě do jedné z výše jmenovaných škol se nyní  vydáme.

Dnešní ZŠ Kladská se začala stavět na jaře roku 1902 a vyučování zde bylo zahájeno již v dalším školním roce, v polovině září roku 1903. Průčelí školní budovy těsně po dokončení, můžeme vidět na dobové pohlednici. 27. září 1903 proběhlo vysvěcení školní kaple a slavnostní předání budovy svému účelu: „Je to již devátý stánek pro vzdělávání ducha a šlechtění srdce, který obec svojí mládeži postavila. A právem lze říci, že nová škola v ulici Slovenské, je ze všech dosavadních nejkrásnější a nejúčelnější. Vypíná se jako novodobý hrad na nejlepším místě v obci, jakoby světu hlásati chtěla, že pokročilé zdejší město vše, co má nejkrásnějšího, věnuje svým dětem.“  Vinohradská obec rozhodně na dětech nešetřila: “Budova má mimo prostrannou školní kapli, zasvěcenou sv. Prokopu, celkem 16 učeben, tělocvičnu a potřebné ostatní místnosti. Mimo to chová v sobě i místnosti pro zdejší pokračovací školu obchodní. Vnitřek vyznamenává se krásnými a prostrannými chodbami a nad pomyšlení světlými učebnami. Rozhled z učeben do okolí je čarokrásný.“  Vysvěcení školní kaple a celé budovy provedl vinohradský farář Msgn. Ferdinand Lehner, „za assistence téměř všech zdejších pánů katechetů a kooperatorů. Ačkoliv byla slavnost jen domácího rázu, sjelo se k ní přece jen mnoho vynikajících hostí. Také zdejší učitelstvo bylo hojně zastoupeno.“ Závěrem ještě několik vět vinohradského faráře: „Dobré vychování jest nejlepší a nejjistější poklad a nejkrásnější dědictví, jaké jen můžeme milým dětem odkázati. Škola ta zůstane příštím generacím pomníkem, který hlásati bude, že počátkem 20. století vládli obci lidé osvícení, jimž – celému našemu zastupitelstvu i všem ostatním činitelům – patří naše díky.“

Galerie: 
usedlost Cikánka - první vinohradská škola. Zdroj: archiv M. Frankla
Vinohradská radnice a škola. Pohlednice 1911. Zdroj: archiv M. Frankla
Škola v sadech. Pohlednice 1901. Zdroj: archiv M. Frankla
Školy Na Smetance. Pohlednice okolo 1930. Zdroj: archiv M. Frankla
Vinohradské školy. Pohlednice 1899 Zdroj: archiv M. Frankla
Katastrální územíAdresa
Kladská 1201/1
Praha 2
Česká republika
50° 4' 23.6568" N, 14° 26' 50.9424" E
Odkazy a literatura:
Janeček, Julius, Město Královské Vinohrady, Král. Vinohrady 1895.
Rais, Karel – Turek, Antonín, Politický a školní okres Vinohradský a paměti i rozvoj národních škol jeho, Král. Vinohrady 1898.
Samostatnost II. (XVI.), 1912, 11. 2., příloha č. 6 Královské Vinohrady, s. 2.
Vinohradské listy: orgán věnovaný zájmům veškerých pražských předměstí a okolních obcí, roč. 1903 – zdroj: Národní knihovna ČR.
Datum poslední aktualizace: 2.9.2022 22:47
Datum vytvoření: 2.9.2022 22:42

Zašlete nám zpětnou vazbu k tomuto heslu. Líbí se Vám toto zpracování? Máte návrh na změnu?